Vedtægter

Vedtægter for Gudme Golf Club

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 21. nov 2012

§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Gudme Golf Club.
Klubbens hjemsted er Gudme

§ 2. Formål
Klubbens formål er at udbrede kendskabet til golfspillet, samt give optimale muligheder for udøvelsen af spillet i Gudme.

§ 3. Organisation
Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts forbund og er underlagt disse love og bestemmelser.

§ 4. Medlemskab
Klubben optager aktive såvel som passive medlemmer i følgende kategorier:
1. Aktive seniormedlemmer med spilleret alle ugens dage
2. Aktive seniormedlemmer med spilleret mandag til og med fredag.
3. Greenfee-medlemskab med begrænset spilleret. Færdig-spillet inden kl. 8.30
4. Juniormedlemskab ej fyldt 19 år i kalenderåret.
5. Longdistance medlemmer.
6. Passive medlemmer.

§ 5. Kontingent
Alle takster foreslås af bestyrelsen, hvorefter disse skal godkendes på ordinær generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag i klubhuset og ved mail/ brev  med  til medlemmerne med dagsorden, samt eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

§ 7. Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingenter
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af  bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. Skriftlig afstemning føres til referat.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan efter en generalforsamlingsbeslutning eller skriftlig anmodning fra 25 % af klubbens medlemmer. Flertallet i bestyrelsen kan også indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 9. Bestyrelse
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, der skal vælges for 2 år af gangen. 2 afgår i ulige år, 3 afgår i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt sekretær. Bestyrelsen udpeger diverse udvalg samt ansætter lønnet personale. For klubbens økonomiske forpligtelser indgået af bestyrelsen hæfter alene klubbens formue.

§ 10. Regnskab
Klubbens regnskab følger kalenderåret. Klubbens   reviderede regnskab, skal senest 14 dage før generalforsamling fremlægges i klubhuset.

§ 11. Ordensregler, hcp-system etc. etc.
For golfspillet  i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og – matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system. Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

§ 12. Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan kun ændres  af en generalforsamling. Til vedtagelse af ændringerne kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 13. Ophævelse af klubben
Til ophævelse af klubben, kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt mindre end 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen straks til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse  inden tre uger. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages  med 3/4  af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte. Ved beslutning om klubbens opløsning, skal klubbens disponible formue fordeles til den almennyttige lokalsport i Svendborg Kommune